fbpx

Alles wat je moet weten over veiligheid op de werkvloer

Van de risicoanalyse en arbeidsplaatsen tot collectieve persoonlijke bescherming. Vind hier alles over veiligheid op de werkvloer.
Blog - Veiligheid op de werkvloer - ELOYA

Veiligheid op het werk moet altijd een eerste prioriteit zijn. In een veilige en positieve werksfeer, werken jouw werknemers het beste. Sterker nog, als werkgever ben je verplicht om de veiligheid en gezondheid van jouw werknemers te waarborgen. Veiligheid binnen jouw bedrijf is niet alleen belangrijk, maar ook op locatie voor de klant.

Om arbeidsongevallen te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan werken, moet elke persoon zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Op die manier creëer je werkelijk een veilige en positieve werksfeer.

Ook als zelfstandige moet veiligheid op de eerste plaats komen. Dankzij een veilige omgeving en door de nodige veiligheidsmaatregelen te volgen, werk je als zelfstandige optimaal.

Werkgevers, draag veiligheid hoog in het vaandel

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat alle risico’s op voorhand in kaart worden gebracht én dat de nodige preventiemaatregelen ondernomen worden. Ook in dit geval moet er rekening gehouden worden met interne én externe preventiemaatregelen.

Bovendien heb je als werkgever een voorbeeldfunctie. Stel duidelijke veiligheids- en preventiemaatregelen op, maar respecteer ze zelf ook. Als jij het goede voorbeeld niet geeft, dan zullen jouw werknemers dit ook niet doen.

Werknemers, volg de maatregelen en communiceer

Werknemers moeten de maatregelen volgen om de kans op een arbeidsongeval te minimaliseren. Neem geen onnodige risico’s! Heb je als werknemer twijfels en/of vragen? Richt je meteen tot jouw leidinggevende.

Heldere communicatie blijft belangrijk voor iedereen binnen een onderneming. Neem je toch bepaalde risico’s voor praktische redenen, communiceer dan met jouw leidinggevende waarom en hoe je het doet. Zo kunnen de nodige paartijen toewerken naar een veilige oplossingen waar iedereen baat bij heeft.

Leidinggevenden, geef het goede voorbeeld en wees waakzaam

Net zoals de werkgever heeft een leidinggevende een voorbeeldfunctie binnen een bedrijf. Deze sleutelfiguur moet erop toezien dat elke werknemer de nodige maatregelen treft bij het uitvoeren van werken én op de hoogte is van de desbetreffende maatregelen.

Preventiedienst, geef het nodige advies

Vanaf 1 werknemers is de werkgever verplicht preventie uit te voeren. Tot en met 19 werknemers mag deze door de werkgever worden uitgevoerd of een door hem aangestelde werknemer die hiervoor een specifieke opleiding heeft gevolgd.

Vanaf 20 werknemers is de werkgever verplicht om een preventiedienst op te stellen met minstens één preventieadviseur. Deze dienst omvat alle nodige taken om een werkomgeving te creëren zonder arbeidsgevallen, maar ook beroepsziektes en burn-outs. Denk maar de risicoanalyse, EHBO, veiligheidsinstructies opstellen, advies geven over arbeidsmiddelen en (persoonlijke) beschermingsmiddelen.

Je hebt de mogelijkheid om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) samen te stellen, of je kunt dit laten uitvoeren door een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPWB).

Met een IDPBW neem je iemand in dienst die het bedrijf en de werknemers door en door kent. Deze persoon kan hierdoor de nodige maatregelen perfect afstemmen op de veiligheidsnoden van het bedrijf en de werknemers.

Met een EDPWB bespaar je tijd en ben je er zeker van deze persoon up-to-date is met de laatste informatie op vlak van veiligheid en preventie.

Comité voor preventie en bescherming op het werk: een meerwaarde voor jouw onderneming

Vanaf 50 werknemers is de werkgever verplicht om een Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) samen te stellen. Het CPBW is een paritair samengesteld orgaan dat kan helpen om belangrijke veiligheids- en preventiethema’s naar voren te brengen.

Bovendien kan het de standpunten van werknemers- en werkgeversafgevaardigden op tafel leggen. Beide zaken zijn enorm belangrijk om de veiligheid binnen de onderneming te (blijven) verbeteren.

Hiervoor moet de werkgever genoeg kennis hebben van de wetgeving en ervoor zorgen dat iedereen inspraak heeft. Als een werkgever beschikt over de vaardigheden om te delegeren en te sturen, kan het volledig potentieel van het CPBW benut worden.

Inhoudstafel

Naast deze sleutelfiguren en groepen binnen in een bedrijf zijn er ook nog andere zaken die je moet weten om de veiligheid binnen jouw onderneming te waarborgen.

Kom hier je alles te weten over veiligheid op de werkvloer: van de risicoanalyse en veiligheidsinstructiekaarten (VIK) tot persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsongevallen.

Risicoanalyse, verplicht voor elke onderneming

Het opstellen van een risicoanalyse is verplicht voor elke onderneming. Bij het uitvoeren van deze analyse verwerf je meer inzicht in de risico’s binnen jouw onderneming en mogelijke ongevallen.

Hierdoor kun je de nodige veiligheids- en preventiemaatregelen opstellen zodat iedereen veilig aan de slag kan. De risicoanalyse kan opgedeeld worden in drie verschillende fasen.

 1. Identificatie van de mogelijke gevaren
 2. Vaststellen en nader bepalen van risico’s
 3. Evalueren van de risico’s

De werkgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren en het opstellen van de risicoanalyse, maar het is belangrijk dat werknemers ook stilstaan bij potentiële risico’s en gevaren. Dit voor zowel binnen als buiten de onderneming: op de werkvloer, in jouw camionette, etc.

Wil je graag meer weten over de risicoanalyse? Of moet je er één opstellen? Geen zorgen, wij helpen je op weg! Lees er hier meer over.

Indienststellingsverslag (IDV)

Met het indienststellingsverslag verzekert de interne preventieadviseur dat een arbeidsmiddel voldoet aan de veiligheids- en hygiëneregelgeving. Dit verslag moet door interne preventieadviseur opgesteld worden vooraleer het arbeidsmiddel in dienst gesteld wordt.

Ook voor arbeidsmiddelen met een CE-keuring moet de interne preventieadviseur een indienstellingsverslag opstellen. Deze keuring geldt alleen voor de eigenschappen die intrinsiek zijn aan het arbeidsmiddel, maar met een indienststellingsverslag toon je aan dat nodige maatregelen in orde zijn gebracht die niet gedekt zijn door de CE-keuring.

Voorbeeld van aspecten die de CE-keuring niet dekt:

 • Extra lawaai dat het arbeidsmiddel maakt
 • Beschermingsmiddelen, zowel collectief als persoonlijk, die gebruikt moeten worden bij gebruik
 • Opleidingen die nodig zijn voor het correct gebruik
 • Orde, netheid en ergonomie
 • Nazicht van de geleverde documenten

En meer!

Graag meer weten over het indienststellingsverslag of heb je hulp nodig bij het opstellen van een verslag? Vind hier meer informatie.

Veiligheidsinstructiekaarten (VIK)

Veiligheidsinstructiekaarten helpen jou om veilig te werken. Dankzij deze kaarten heb je gemakkelijk en efficiënt een overzicht om veilig aan de slag te kunnen gaan met specifieke toestellen, gereedschap, enz.

Op een veiligheidsinstructiekaart vind je altijd:

 • Risico-evaluatie met de mogelijke gevaren, risico’s, gevolgen en de te ondernemen maatregelen
 • Richtlijnen voor veilig gebruik met de werking, nodige onderhoud, inspectie (voor, tijdens en na gebruik), ervaring van werknemers en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lees hier meer over veiligheidsinstructiekaarten.

Arbeidsplaatsen

Een arbeidsplaats is elke plaats waar arbeid wordt verricht, ongeacht of het buiten of binnen is en ongeacht of deze plaats zich in een open of besloten ruimte bevindt. Bij arbeidsplaatsen zijn er 5 belangrijke aspecten waarmee rekening gehouden moet worden: uitrusting, verlichting, luchtverversing, temperatuur en sociale voorzieningen.

Uitrusting

Bij de uitrusting van de arbeidsplaatsen zijn de veiligheidsvoorschriften specifiek vastgesteld per onderwerp:

 • Afmetingen van lokalen en werkruimten
 • Schoonmaak en onderhoud
 • Vloeren en wanden
 • Trappen en platformen
 • Deuren en poorten
 • Wegen
 • Roltrappen

Verlichting

De algemene principes van verlichting van de arbeidsplaatsen zijn eenvoudig om toe te passen. Zo moet er voldoende daglicht binnengelaten worden op de arbeidsplaatsen en indien nodig moeten ze aangevuld worden met kunstverlichting. Als er bij kunstverlichting bijzondere risico’s zijn dat het uitvalt, dan moet de werkgever ook een noodverlichting installeren.

Daarnaast ben je verondersteld in orde te zijn met de verlichting van de arbeidsplaatsen, als je als werkgever voldoet aan de normen van NBN-EN 124 64-1 en NBN-EN 124 64-2.

Luchtverversing

Binnen de arbeidsplaatsen moet de binnenlucht voldoen aan een aantal voorwaarden om te garanderen dat werknemers werken in een veilige en gezonde omgeving. Op die manier kunnen zij optimaal hun werk uitvoeren.

Bij gesloten arbeidsplaatsen zijn er meerdere bronnen die de binnenlucht kunnen verontreinigen. Denk maar aan de hoeveelheid en aanwezigheid van mensen, stoffen die vrijkomen bij werkprocessen, buitenlucht van slechte kwaliteit, een slecht onderhouden ventilatiesysteem, enz.

Slechte luchtkwaliteit brengt meerdere negatieve gevolgen met zich mee zoals oogirritatie, allergische reacties, lagere productiviteit en snelle(re) verspreiding van ziektekiemen.

De codex voor welzijn op het werk verplicht werkgevers dat ze moeten zorgen voor arbeidsplaatsen met een goede luchtkwaliteit. Hierbij moet hij de verontreinigsbronnen identificeren en nodige maatregelen opstellen. De CO2-concentratie geldt hier als maatstaf. De CO2-concentratie is doorgaans lager dan 900 ppm.

Temperatuur

Een ander aspect is de temperatuur van de arbeidsplaatsen. Een arbeidsplaats die te koud of te warm is, leidt tot een onaangename werkomgeving en een lagere productiviteit. De werkgever moet maatregelen ondernemen om zo veel mogelijk te streven naar een optimale situatie van thermisch comfort.

Concreet betekent dit dat de arbeidsplaatsen voldoende geïsoleerd moeten zijn, overmatige zonnestraling moet vermeden worden en werknemers moeten zoveel mogelijk beschermd zijn tegen weer en wind.

Sociale voorzieningen

Ook sociale voorzieningen moeten ter beschikking gesteld worden bij arbeidsplaatsen door de werkgever. Werknemers moeten toegang hebben tot sanitaire voorzieningen zoals kleedkamers, wastafels, douches en toiletten.

Daarnaast moet er ook een refter voorzien worden en een rustlokaal als de noodzaak hieruit blijkt bij het uitvoeren van de risicoanalyse. Zwangere werkneemsters en werkneemsters die voeding voorzien hebben ook recht op een apart lokaal.

Collectieve en individuele bescherming

Ten slotte kunnen werknemers beschermd worden met collectieve en individuele beschermingsmiddelen.

Collectieve beschermingsmiddelen, passieve bescherming voor iedereen

Collectieve beschermingsmiddelen worden geïnstalleerd of toegepast om meerdere werknemers tegelijkertijd te beschermen en de oorzaak van het risico maximaal te beperken. Deze middelen zorgen ervoor dat de werknemer niet actief moet optreden om de veiligheid en gezondheid van te garanderen op de werkvloer.

Daarnaast zijn deze middelen eerder passief. Eens een collectief beschermingsmiddel is geïnstalleerd of toegepast, moeten werknemers zelf geen actie meer uitvoeren (buiten het volgen van de lopende veiligheidsmaatregelen).

Persoonlijke beschermingsmiddelen, uw beste vriend

Als werkgever ben je verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien voor jouw werknemers. Deze middelen moeten ook voldoen aan bepaalde voorwaarden om de veiligheid én gezondheid van de drager te garanderen:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten beantwoorden aan de heersende omstandigheden op de arbeidsplaats:
 • Afgestemd zijn op de vereisten m.b.t. ergonomie, comfort en gezondheid van de drager;
 • Geschikt zijn voor de drager;
 • Op elkaar afgestemd zijn indien ze tegelijkertijd worden gedragen.

Maar wat zijn de belangrijkste middelen om een individu te beschermen?

 • Helm met gelaatsscherm en halsdekker
 • Kleding zoals een beschermde jas zonder nylon en metalen ritsen
 • Latenhandschoenen en lederen bovenhandschoenen
 • Veiligheidsschoenen met een hoog elektrische weerstand

Benieuwd welke persoonlijke beschermingsmiddelen er nog zijn? Vind ze allemaal hier.

Dit wil je zeker ook lezen

BTW Gids – Beroep doen op andere aannemers: Eenmanszaak

Kom hier meer te weten over beroep doen op andere aannemers (zelfstandigen)

BTW Gids – Beroep doen op andere aannemers: Ondernemingen

Kom hier meer te weten over beroep doen op andere aannemers (ondernemingen)

Verlaagd tarief van 6% voor werken aan privéwoningen van minstens 10 jaar oud

Kom hier meer te weten over het verlaagd tarief.

Een initiatief van ELOYA

Jij wil starten als elektrcien? Zet die boeiende stap in alle vertrouwen. Want bij Eloya kennen we het antwoord op elke vraag die jij je stelt.